Vedtekter for Sølvsmiekvartalet velforening

5748B/EP/OF 29.6.1987. Oppdatert senest 16. april 2024.
Vedtektene gjelder for kvartal 23 03 02: Steenstrups gate / Helgesens gate / Fossveien / Seilduksgata.


Velforeningen ble stiftet i forbindelse med byfornyelsen på 1980-tallet. Stiftelsen av foreningen, og felles forvaltning av fellesareal og felleshus, var en betingelse for tilskudd fra kommunen til fornyelsen av bakgården i Sølvsmiekvartalet.

Vedtektene er utformet i henhold til fornyelsesavtaler og utbedringsavtaler, tinglysingserklæringer og kommunens minstekrav ved utbedring av fellesareal.

§1 Organisasjon

Fellesarealet og felleshuset forvaltes av Sølvsmiekvartalet velforening. Det øverste organet i velforeningen er årsmøtet, der 10 representanter har stemmerett, en fra hver av eiendommene som har rett til å benytte felleshuset og fellesarealet.

De ti representantene sitter også i kvartalsstyret, som er det øverste organet mellom årsmøtene.

Årsmøtet velger et arbeidsutvalg, som ivaretar den daglige driften av felleshuset og fellesarealet mellom årsmøter og kvartalsstyremøter.

§2 Årsmøtet

Hver enkelt gård velger en representant til årsmøtet. Representanten skal eie eller bo i den gården personen representerer. Det er bare representantene fra gårdene som har stemmerett på årsmøtet, men alle som eier eller bor i kvartalet, har møterett.

Årsmøtet skal avholdes senest 31. april. Arbeidsutvalget skal sende ut innkalling til årsmøtet senest seks uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må meldes arbeidsutvalget senest fire uker før årsmøtet, og fullstendige sakspapirer må sendes ut senest tre uker før årsmøtet.

§2.1 Årsmøtesaker

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Godkjenne årsmelding.

  2. Godkjenne årsregnskap.

  3. Godkjenne revisjonsberetning.

  4. Vedta medlemskontingent.

  5. Vedta budsjett.

  6. Velge arbeidsutvalg.

  7. Velge valgkomite.

  8. Velge revisor.

§2.2 Valg av arbeidsutvalg

Arbeidsutvalgsmedlemmer må selv eie eller bo i Sølvsmiekvartalet. Minst halvparten av gårdene i kvartalet bør være representert i arbeidsutvalget, og arbeidsutvalgsplassene bør gå på rundgang mellom gårdene. Arbeidsutvalget konstituerer seg internt.

Arbeidsutvalgets medlemmer skal velges for to år, og om lag halvparten av arbeidsutvalgsplassene skal være på valg hvert år.

Årsmøtet skal velge arbeidsutvalgsmedlemmer etter denne framgangsmåten:

  1. Velge arbeidsutvalgsleder.

  2. Velge 4-8 arbeidsutvalgsmedlemmer.

§2.3 Valg av valgkomite

Valgkomiteen bør bestå av 2-3 medlemmer. Kun personer som eier eller bor i kvartalet, kan være medlem. Deltakelse i valgkomiteen bør gå på rundgang mellom gårdene.

§3 Kvartalsstyret

Hver enkelt gård velger sin representant til kvartalsstyret. Representanten skal eie eller bo i den gården personen representerer. Det er bare representantene fra gårdene som har stemmerett på kvartalsstyremøtet, men alle som eier eller bor i kvartalet, har møterett.

Arbeidsutvalget skal innkalle kvartalsstyret når det anses nødvendig, minst en gang mellom årsmøtene.

Kvartalsstyret kan også innkalles når minst to av kvartalsstyrerepresentantene krever det skriftlig og oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

§4 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står ansvarlig for den daglige forvaltningen av fellesarealet og felleshuset.

Arbeidsutvalget skal ha minst to møter mellom årsmøtene.

Arbeidsutvalget plikter å informere kvartalsstyret om sin virksomhet.

Et arbeidsutvalgsmedlem har rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over, men skal gi rimelig forhåndsvarsel til arbeidsutvalget.

Kvartalsstyret kan, etter vedtak av minst to tredjedeler av avgitte stemmer, kreve at et arbeidsutvalgsmedlem skal fratre før utløpet av funksjonstiden.

§4.1 Arbeidsutvalgets legitimasjon / fullmakt

Arbeidsutvalget kan, innenfor rammen av budsjett og formålsparagraf, inngå avtaler på vegne av velforeningen.

Arbeidsutvalget har fullmakt til å disponere midler (jfr. §5) for å kunne oppfylle velforeningens formål (jfr. §6).

Arbeidsutvalgslederens underskrift binder velforeningen.

§5 Medlemskontingent

Hver leilighet i kvartalet er medlem i foreningen. Hvert medlem betaler en medlemskontingent. Medlemskontingentens størrelse avgjøres årlig på årsmøtet.

Innbetaling skjer ved at hver gård betaler til velforeningen det beløpet som tilsvarer antall leiligheter i gården.

Kontingenten skal dekke utgifter til vedlikehold av fellesareal og felleshus.

Ved eventuelt opphør av ordningen med felles administrasjon til å vedlikeholde fellesareal og felleshus, skal vedlikeholdsfondet brukes til drift av fellesareal og felleshus.

§6 Forvaltning av fellesareal

Fellesarealet, altså området innenfor gangveien, er til felles bruk for kvartalets beboere. Det gjelder både grøntareal, lekeplass og sykkelskur.

Enkelte sittegrupper innenfor gangveien er imidlertid private fordi gårdene det gjelder ikke har hatt plass til å anlegge sittegruppe i det private området mellom gangvei og husvegg.

Velforeningen skal forvalte fellesarealet, herunder sørge for at fellesarealet har et variert tilbud, som lekeområde og oppholdsareal for kvartalets beboere.

Velforeningen har ansvar for at det blir utført nødvendig vedlikehold av fellesarealet, og kan ta initiativ til videreutvikling og forbedring av arealet.

Velforeningen finner selv fram til hvordan vedlikeholdet skal utføres. Det kan for eksempel være fellesdugnader, at hver gård er ansvarlig for en del av arealet, eller at man setter bort arbeidet til vaktmester, gartner eller lignende.

Området mellom gangveien og husveggene er privat område og den enkelte eiendoms ansvar å vedlikeholde, men kvartalsstyret kan komme med pålegg dersom vedlikeholdet forsømmes.

§6.1 Større omdisponeringer av fellesarealet

Større omdisponeringer i fellesarealet kan kun foretas om det foreligger samtykke fra både kvartalsstyret / årsmøtet i velforeningen og den gården eller de gårdene som eier det aktuelle området.

§6.2 Konfliktløsing

Velforeningen skal fungere som et konfliktløsende organ hvis det oppstår uenighet mellom gårdene om vedlikehold og bruk av fellesareal eller privat område.

§7 Forvaltning av felleshus

Velforeningen er overordnet ansvarlig for forvaltningen av felleshuset, og arbeidsutvalget har det daglige ansvaret. Arbeidsutvalget kan selv organisere vedlikehold, renhold og utleievirksomhet.

Felleshuset kan benyttes både av beboere, eiere og eksterne. Leietakere betaler en rimelig leie som blir fastsatt av velforeningens årsmøte. Inntektene skal gå til velforeningens drift.

§8 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Vedtekter som endres i strid med fornyelsesavtaler, utbedringsavtaler, tinglysingserklæringer og minstekrav ved utbedring av fellesareal er ikke gyldige.